Skip To Main Content

Toggle Close Container

Triggers Container

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

Mobile Translate

Mobile Main Nav

Mobile Utility

Header Holder

Header Right Column

Header Right Top

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

English

Utility Nav - Desktop

Header Right Bottom

Toggle Search Canvas

Toggle Canvas Menu

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Academic Standards

Stay Informed About What Your Student Is Learning!

You can find the Minnesota Academic Standards, graduation requirements, a practice math test, and more information about Secondary Education at: https://www.spps.org/

Yog koj xav soj ntsuam txog koj tus mes nyuam txoj kev kawm ntawv!

Koj mus sai taus Minnesota Academic Standards, nws yuav tsum kawm raws li ca tiaj li tiav, muaj qhias xyaum piv txhwv xeem lej li ca, thiab lwm yam hais txog kev kawm nyob qib nrab Secondary Education nyob ntawm: https://www.spps.org/hmoob

Esté informado acerca de lo que se hijo/a está aprendiendo

Usted puede obtener información acerca de los requisitos para graduarce, los exámenes de matemáticas como práctica y mucha más información acerca de la educación secundaria en: https://www.spps.org/espanol

La soco waxbarashada ubadkaaga

Waxa kusaabsan heerka waxbarashada ee menisota,qalin jabinta waxa looga baahanyahay ,barashada imtixaanka xisaabta iyo waxyaalo kale waxbarashada dugsiga sare ku saabsan waxaad ka helaysaa: https://www.spps.org/soomaali